Kategoriarkiv: islam

Film om Muhammed

Religionsundervisningen i grund- och gymnasieskolan ska förstås behandla islam och muslimer. Det är idag Sveriges näst största religion med drygt 300.000 människor som på ett eller annat sätt har en koppling till islam; allt från djupt troende och praktiserande muslimer till sekulariserade. Frågan är förstås hur man ska undervisa om islam, i synnerhet som många elever har väldigt starka åsikter. Den tecknade filmen Muhammed the last Prophet från 2004 tycker jag fungerar som en utmärkt inkörsport till att diskutera muslimska traditioner och trossatser. Fortsätt läsa Film om Muhammed

Studieresa till Andalusien sommaren 2010

Under augusti 2010 åkte vi, fyra lärare på Kvarnbergsskolan, till Andalusien för att studera Spaniens muslimska historia på plats. Vi hade ansökt om och fått ett resestipendium från SFUB. Resan kom först att gå till Malaga, därefter Granada, Cordoba och Sevilla i nämnd ordning. Vi som åkte till Andalusien undervisar i ämnena so och bild. Klicka på kartan om du vill se alla artiklar om al-Andalus. Fortsätt läsa Studieresa till Andalusien sommaren 2010

Klassisk indelning av den muslimska historien

Muslimsk historia (klassisk indelning)

Denna artikel fördjupar sig inte i några specifika händelser eller skeenden i muslimsk historia. Fokus är de grova dragen i den klassiska muslimska beskrivningen av islams historia. Att utgå från ett europeiskt perspektiv med en indelning i de senaste 2000 åren i ”antiken”, ”medeltiden” och så vidare är av förklarliga skäl inte aktuellt. För enkelhetens skull har jag emellertid valt att använda västerländska årtal.

Muhammed och de fyra rätt ledda kaliferna 610-661

Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali

 610-632 Muhammeds tid som profet och ledare. Denna period har förstås en särställning och anses naturligtvis av de flesta muslimer som ”the golden era of islam”. År 610 mottog Muhammed sin första uppenbarelse från Gud och år 622 utvandrade Muhammed från Mecka till Yathrib, som bytte namn till Medina. I Medina, profetens stad, upprättades det första muslimska samhället.

 

632-661 De fyra rätt ledda kalifernas tid. Kaliferna  Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali anses av de flesta muslimer inta en särställning. För shiamuslimer är emellertid Ali den klart främste, och borde ha tagit över ledarskapet redan när Muhammed dog 632. På bilden till vänster ser du de fyra första kaliferna.

Umayyadiska kalifatet 661-750

661-750 Det Umayyadiska kalifatets tid. Maktcentrum i det snabbt växande muslimska riket flyttar från den arabiska halvön till Damaskus. När det umayyadiska kalifatet går under efter ett våldsamt uppror flyr en av prinsarna till den iberiska halvön. På den iberiska halvön lever alltså den umayyadiska dynastin vidare och på 900-talet upprättas ett kalifat med Cordoba som centrum. Men med Umayyadernas fall 750 splittras alltså det muslimska imperiet.

Abbasidiska kalifatet 750-1258

750-1258 Abbasidernas kalifat. Det abbasidiska kalifatet lyckas inte särskilt länge med att skydda imperiet från sönderfall. Från och med 900-talets början styr inte kalifen i Bagdad över särskilt stora områden i reell mening. Han blir allt mer en symbol för muslimsk enhet. År 1258 inträffar den stora katastrofen i muslimsk historia då mongolerna erövrar Bagdad och det abbasidiska kalifatet upphör. I dagens splittrade Irak har Bagdads fall 1258 ett mycket stor symboliskt värde. USA görs lätt om i den politiska retoriken till mongolerna som släpps in i Irak av dagens shiiter. Sunnimuslimska jihadister anklagar shiiterna för att ligga bakom mongolernas seger, då den siste kalifens visir (högste minister) var shiit och enligt exempelvis, den av salafitiska jihadister ofta lästa, historikern Ibn Kathir menar att visiren spelade under täcket med mongolerna. Bilden nedan visar hur mongolerna under Hulago Khan tar sig in i abbasidernas huvudstad Bagdad.

Mongolerna intar Bagdad 1258

 Osmanska riket och europeisk kolonialism ca. 1200-1924

1258-1924 Perioden kring och efter ”katastrofen” 1258 kännetecknas av att tre muslimska imperier växer fram gradvis ur askan av abbasidiska kalifatet: det osmanska i Turkiet och nordafrika, det safavidiska i Persien och moghulerna i Indien. Det osmanska eller

Den siste sultanen

ottomanska imperiet är det mest kända i Europa. Fram till första världskriget var det Osmanska riket en betydande militär och kulturell stormakt. Den siste osmanske kalifen Abdϋlmecis II avsade sig sin status som kalif 1924. En händelse som har starkt symbolvärde för många muslimer (inte minst de som önskar ett nytt muslimskt kalifat). Under 1800- och 1900-talen kom många muslimskt dominerande områden i kontakt med de allt mäktigare europeiska stormakterna, som önskade bygga världsvida imperier.

Muslimska nationalstater växer fram

1924-? Efterdyningarna av det första världskriget hade en enorm betydelse för de forna osmanska territorierna. Perioden kännetecknas av tillblivelsen av muslimska nationalstater som t.ex. Turkiet, Egypten, Iran, Saudiarabien, Pakistan och Irak.  Än idag kan denna, ofta smärtsamma process, sägas pågå.

 

Hadith

Hadith – berättelse om Muhammed som vägleder muslimer i  trosutövning och vardag. Haditherna utgör näst efter Koranen många muslimers viktigaste religiösa textmassa. För att en berättelse om Muhammed ska räknas som  vägledande krävs, enligt muslimsk praxis, en trovärdig kedja av berättare (isnād) som ska leda tillbaka till en förstahandskälla (t ex Muhammeds hustru Aisha eller gamle stridskamrat Abu Bakr som sett eller hört Muhammed). Insamlandet och bedömandet av berättelser om Muhammed inom sunniislam tycks ha kulminerat på 800-talet i och med ”talibanerna” (taliban betyder ungefär sökare på arabiska) al-Bukhari och Muslim. Shiamuslimer gör en annan bedömning av berättelsernas trovärdighet. För att en berättelse ska anses tillförlitlig ska traderingskedjan följa Alis familj. Sökandet efter berättelser skedde också senare, förmodligen för att före 941 hade man antingen sin Imam tillgänglig (livs levande) eller så stod man i direktkontakt med sin dolde Imam, som gav vägledning i knepiga situationer.

Modern kopia av Muslims hadithsamling

Källor:  Jan Hjärpe, Sharia – Gudomlig lag i en värld av förändring, (Nordstedts förlag, 2005). Vernon O. Egger, A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization, (Prentice Hall, 2004).

Islamism

Islamism är övergripande beteckning på politiska strömningar som använder islam, koranen och den religiösa traditionen (sunna) som politisk ideologi. Gemensamt för islamistiska grupper och personer är att de önskar införa sharia (islamisk lag). Exempel på islamistiska grupper/organisationer: Muslimska brödraskapet, Hamas, den iranska staten, talibanrörelsen. Islamister har emellertid väldigt olika syn på hur man ska rätt tolka traditionen och Koranen. Av den anledningen är det svårt att definiera islamismen som en rörelse eller en ideologi.

På bilderna nedan syns tre kända och inflytelserika muslimska politiska tänkare: Mawdudi, Hassan al-Banna och Abdolkarim Soroush. Soroush anser att islam och demokrati fungerar alldeles utmärkt ihop. Av den anledningen betraktas Soroush sällan som en islamist av politiska bedömare, men likväl inspireras Soroush av den muslimska traditionen och inte minst av sufism i sitt politiska tänkande. För Mawdudi fanns (han är död) bara en lagstiftare, Gud. Folket skulle alltså inte stifta lagar, däremot ansåg Mawdudi att folket skulle protestera om makthavarna tolkade Guds lagar och regler på ett felaktigt sätt. 

Da‘wah

Dawa eller Da‘wah  – Betyder ungefär inbjudan eller kallelse till islam. Dawa är ett centralt begrepp inom den muslimska väckelserörelsen i Sverige idag.  Dawa kan vara såväl att sprida ”rätt” form av islam genom diskussioner, föreläsningar som att vara en god muslimsk förebild. Jag har fått intrycket att mycket av dawa-verksamheten är inriktad på att omvända unga muslimer till ”rätt” form av islam, av den anledningen är dawa omstritt.

Foto: http://www.jimas.org/aims.htm

Muslimska ord och begrepp

Muslimska ord och begrepp

Här är tanken att det ska finnas en lista med ord och begrepp som är (mer eller mindre) viktiga när man söker skaffa kunskap om islam och muslimer. Listan kommer successivt att utökas och uppdateras. Orden är ofta arabiska och hur man stavar dem på svenska är inte alldeles självklart, av den anledningen kanske jag stavar dem annorlunda än på andra håll. Somliga begrepp får dessutom egna artiklar som du också hittar under fliken ”muslimska ord och begrepp”. Fortsätt läsa Muslimska ord och begrepp

Kharijiter

Kharijiter – En liten gren av islam (tillhör inte shia eller sunni). Ordet betyder på arabiska ”utbrytare” eller ”de som lämnar”. Kharijiter brukar tillskrivas en mycket sträng och intolerant syn på hur man ska leva som god muslim.

Rörelsen uppstod i kampen om makten som följde på mordet på den tredje kalifen – Uthman (d. 656). Ali efterträdde den mördade Uthman. Mu’awiya, som var släkt med Uthman, anklagade Ali för att inte ställa mördarna till svars. I stridigheterna som följde stod de blivande kharijiterna först på Alis sida, men när Ali gick med på skiljedom under slaget om Siffin med sina motståndare ansåg en del att Ali agerade ytterst veligt – inte alls som en riktig kalif. De som avvek då från Alis sida kom att kallas kharijiter, ungefär ”de som lämnar”. Kharijiterna ansåg inledningsvis att alla ledare som på minsta sätt avvek från Koranen borde dödas. Ali blev deras mest iögonfallande offer. Denna hänsynslösa inställning förändrades dock med tiden. Egen fromhet sattes i centrum istället för andras brist därpå. Deras fundamentalistiska uppfattning om den rätta formen av Islam kom också att användas som ”ursäkt” för att avvisa umayyadiska och abbasidiska maktanspråk. Rörelsens idéer verkar sedan främst ha tilltalat grupper i marginalen av den muslimska världen, som exempelvis nomader och berber. Idag hittar vi kharijiter i mer eller mindre avskärmade områden i Nordafrika och i Oman.

Jihad

Det arabiska ordet jihad (kamp/strävan) tillhör ett av vår samtids mest omdebatterade muslimska begrepp, i synnerhet efter elfte september 2001. Att det åtminstone delvis är kopplat till krig är ställt utom tvivel, även om det ofta poängteras att det stora jihad är strävan mot att leva i samklang med Gud. Kriget mot de otrogna utgör då det lilla jihad. Detta synsätt är enligt islamologen Jan Hjärpe särskilt vanligt att man tillskriver sufier.

Ali Ibn Abi Talib – den fjärde kalifen

Ali Ibn Abi Talib, (f. 600 d. 661) den inte helt obekante Ali, Muhammeds kusin, svärson (gift med Fatima) och närmaste manlige släkting eftersom M:s söner dog mycket unga. Han tillhör den lilla exklusiva skaran av ”rätt ledda” kalifer, d v s de fyra första efter Muhammeds död.  Ali är framför allt en förebild för shiiter, vilka betraktar honom som en ofelbar religiös och politisk ledare (Imam), men även sunnimuslimer värderar honom högt. De senare framhåller emellertid också Abu Bakr, Umar och Uthman som goda och rättfärdiga kalifer. I dagens Iranska flagga hittar vi Alis tveeggade svärd som symbol för Islams och Alis kraft. Förutom att hans följeslagare – pro-Alids – gav upphov till shiaislam har han ofta fått stå som symbol för olika protester mot den världsliga makten, inte minst i flera revolter mot Umayyaderna. Alis symbolvärde kan sägas vara mycket högt inom Islam – en Robin Hood, Richard Lejonhjärta och Ghandi i en och samma person. Inom shiia (främst bland ”twelwers”) firas Muhammeds utnämning av Ali som sin efterträdare under ghadir khumm (se bilden från 1300-talet till vänster). Högtiden har fått sitt namn efter platsen – oasen vid Khumm. Sunnimuslimer avvisar inte själva händelsen, men ger den en annan innebörd.

Al-Andalus politiska historia

Hugh Kennedy (1996) Muslim Spain and Portugal – A political history of al-Andalus Addison Wesley Longman, 342 p.

Kennedy påpekar tidigt att detta inte är en kulturhistorisk skildring utan en politisk. Det politiska handlar om vem eller vilka som styrde och vilka utmaningar de mötte. Vill man få svar på frågan om al-Andalus var en ”guldålder” eller en ”multikultilögn” ger således denna bok endast några pusselbitar. I fokus står den politiska makten – inte kulturell blomstring. Fortsätt läsa Al-Andalus politiska historia

Moorish Spain av Richard Fletcher

Romatik och verklighet

Fletcher, Richard (2001), Moorish Spain, Orion Publishing Co, 208 p.

711 korsade en berber-armé under arabiskt ledarskap Gibraltar sund. Generalen som ledde armén påstås ha gett sitt namn till Gibraltar: Jebel Tariq ’Tariqs klippa’. Angreppet under Tariqs ledning var fortsättningen på ett antal räder som hade skett tidigare och följande år utkämpades det slag som ledde till seger för Tariqs trupper och förlust för de spanska trupperna och kungens, Roderic eller Rodrigo, död. Följden av detta blev att det islamiska Spanien kunder erbjuda frukterna av en högre civilisation till det barbariska Europa bortanför Pyrenéerna. (Han uttrycker sig så, den gode mr Fletcher!) Fortsätt läsa Moorish Spain av Richard Fletcher

Amina Wadud

Amina Wadud

Amina Wadud föddes 1952 i USA i staden Bethesda i Maryland. Hon är en kontroversiell muslimsk teolog, då hon tolkar islams källor ur ett feministiskt perspektiv. Exempelvis menar hon att muslimska män inte har rätt att tillrättavisa sina hustrur fysiskt (en åsikt eller slutsats hon inte är ensam om). Det som framför allt upprört mer konservativa muslimer är att hon 2005 i New York ledde såväl kvinnor (inte kontroversiellt) som män (desto mer kontroversiellt) i bön. Mig veterligen är hon tämligen ensam om detta. Fortsätt läsa Amina Wadud

Shari’a – islamisk rätt

Shari’a – islamisk rätt.

Den islamiska rätten, sharia, tillämpas på olika sätt.I de flesta muslimska länder begränsas sharia till familjerätt. Det vill säga regler som rör t.ex. skilsmässa och giftermål. Vidare brukar ofta arvsfrågor regleras med shari’a. Islamistiska grupper och partier, som t.ex. Hamas, anser ofta att shari’a ska omfatta betydligt fler regler: straffrätt (mord, stöld etc) andaktsregler (t ex hur ofta man ska be), vett och etikett (t ex hur man hälsar på en äldre person) och hur man bör klä sig etcetera. Shari’a är på senare tid i många europeiska länder en mycket omdebatterad företeelse.   Fortsätt läsa Shari’a – islamisk rätt

Profeten Muhammed

Enligt traditionen föddes Muhammed faderlös och fattig i Mecka år 570.  Hans mor skickade ut honom i öknen med en beduinfamilj, inte för att vara elak utan för att det ansågs mer hälsosamt och fostrande för stadsbarn, något som gissningsvis stämmer då barnadödligheten ofta var skrämmande hög i preindustriella städer. När Muhammed var sex år förlorade han sin mamma Aminah. Även om framtiden verkade dyster visade Gud tidigt att han hade stora planer för gossebarnet. Två vitklädda änglar tvättade hans hjärta och styvfamiljen i öknen hade mjölk och mat i överflöd, trots torrtider. Senare bevittnade en kristen eremitmunk, Bahira, hur en ung Muhammed under en handelsfärd skuggades av ett moln som stannade när karavanen stannade. Bahira förstod att Muhammed var den förutsedde profeten. Fortsätt läsa Profeten Muhammed

Hizb ut-Tahrir och svart-vit islam

Jag läste Ed Husains The Islamist (2007) i samband med en kurs på Lunds universitet i islamologi. I texten förutsätter jag att läsaren själv har läst boken, men med tanke på att svenska medier kopplar samman självmordsbombaren Taimour Abdulwahab med organisationen hizb ut-Tahrir tänkte jag att denna text kan vara av intresse ändå. Filmen Det svider i hjärtat (2007) som också lyfts fram i texten är gjord av dokumentärfilmaren Oscar Hedin och det skulle inte förvåna mig om den snart repriseras på svt. Den är mycket sevärd. 

Bokomslag till The Islamist av Ed Husain

När jag precis hade lagt Husains The Islamist åt sidan funderade jag över olikheterna och de uppenbara likheterna mellan dokumentären Det svider i hjärtat och Husains beskrivning av radikal islamism i London. Hizb ut-Tahrir-anhängarnas aggressiva debattstil och retorik passar väl in på Anas Khalifas sätt att predika (börjar med artighetsfrågor för att sedan leda samtalet från det personliga till det politiska planet) (se s. 105, 122). Filmen är råare och mer socialrealistisk i sin estetik. Kanske inte mer sann, men jag upplever den som mer ”dokumentär” i sina passager av vardagstristess och slagordsideologi. Fortsätt läsa Hizb ut-Tahrir och svart-vit islam

Mohamed Omar skapar debatt

Svensk muslim skapar debatt

I DN och Aftonbladet rasar sedan en tid en debatt kring poeten Mohamed Omar. Omar som tidigare var svensk moderat islams omslagspojke nummer ett bytte under Gaza-kriget fot och bekänner sig numer till en militant och antisemitisk (enligt honom själv antisionistisk) islam. Debatten är intressant på flera sätt: Sedan lång tid har det diskuterats bland muslimer vem eller vilka som har rätt att uttala sig i islams namn. Är det de erkända (traditionella) lagskolorna eller är det de moderna nytolkarna av källorna som har företräde? Såväl ”modernister” som ”traditionalister” är dessutom sinsemellan oense om hur källorna ska tolkas och vilka källorna är. Islam är en minst lika heterogen religion som kristendomen. Fortsätt läsa Mohamed Omar skapar debatt

Slöjdebatten tar ny fart?

Slöjdebatten tar ny fart?

Slöjdebatten tog fart på allvar i Sverige 2003. Då var det skolledningen på Burgårdsgymnasiet i Göteborg som ställdes inför två unga somaliska kvinnor som önskade bära niqab (heltäckande slöja) och jalbab (kappa och handskar) i skolan. De två eleverna och skolledningen kom överens om att de bl.a. skulle ta av sig slöjorna under lektion. I media fortsatte emellertid diskussionen. Är slöjan ett uttryck för patriarkalt förtryck? De studier som gjorts av muslimor i Sverige har givit ett ganska så komplext svar. Visst, patriarkalt förtryck är viktig en komponent för att förstå slöjan men emellanåt tycks även slöjan kunna stå för ett ställningstagande (”jag är stolt
muslim!”) och som en identitetsmarkör. Frågan är väl inte huruvida slöjan (fr.a. den heltäckande) får användas utan var den eventuellt inte får/kan användas. Fortsätt läsa Slöjdebatten tar ny fart?

Antal muslimer i världen

För ett par veckor sedan presenterade The pew forum on religion and public life en rapport som uppskattar världens muslimer till 1,57 miljarder. Majoriteten lever i Asien, något som är känt sedan länge. Jag har inte hunnit skaffa mig en uppfattning om rapporten är tillförlitlig, men att det måste vara svårt att reda ut är givet. Vem räknas som muslim? och i Sverige får exempelvis SCB inte undersöka och föra statistik över religionstillhörighet, varför det är svårt att veta hur många muslimer det bor i Sverige. Läs gärna Rickard Lagervalls artikel på islamologi.se.

Senast uppdaterad 2009-11-16 08:40

Bilder av Muhammed

Bilder av Muhammed

När Jyllandsposten publicerade ett antal satirteckningar av bland annat Muhammed utlöste det en storm av protester från muslimer som kände sig kränkta. Enligt många muslimer får inte Muhammed avbildas eftersom det kan vara eller leda till avgudadyrkan. Det är endast Gud som ska dyrkas. Men, genom historien har faktiskt Muhammed avbildats av muslimer. Alla muslimer har således inte ansett avbildningar som avgudadyrkan. Reaktionerna på bilderna i Jyllandsposten blev förmodligen hätskare av sammanhanget att de publicerades i Danmark som på senare år haft en starkt invandrings- och islamfientlig politik. Läs mer om Muhammedbilderna här. Om du vill se fler Muhammed bilder kan du klicka på bilden nedan. Bilden föreställer Muhammeds födelse och är målad på 1300-talet i Persien (nuvarande Iran). Fortsätt läsa Bilder av Muhammed

Slutsatser av studieresan till Andalusien

Hur ska vi använda oss utav våra nya kunskaper om al-Andalus? Förmodligen kommer svaret (svaren) på den frågan att förändras något över tid. Vad som emellertid står klart är att vi alla fått nya kunskaper – inte bara om Spaniens och Portugals muslimska historia utan också om vår samtid och ”debatten” om islam i stort. Al-Andalus historia har en symbolisk och ideologisk betydelse i denna debatt.

  • Vi har fått nytt historiskt och estetiskt stoff att arbeta med
  • Vi har dessutom fått en intressant vinkling på samtidsdebatten om islam/muslimer

Fortsätt läsa Slutsatser av studieresan till Andalusien

Islams politiska, ekonomiska och kulturella utveckling

Islams politiska, ekonomiska och kulturella utveckling
fram till år 1405

Vernon O. Egger, A history of the Muslim world to
1405 – the making of a civilisation
(Pearson Prentice Hall, 2004) 336 s.

Jag börjar med att slå fast att detta är en bra och förklarande bok! Egger är saklig och inte lagd åt det spekulativa hållet. Förklaringar till skeenden är ofta förvånansvärt konkreta. Islams snabba expansion brukar ofta förklaras med religionen i sig enligt modellen: Religiöst övertygade arabiska krigare besegrar hantverksmässigt bättre soldater från omgivande militära makter (se t ex Åke Holmbergs Vår världs historia del
1). Eggers huvudsakliga förklaringar till de militära framgångarna är utsikterna till byte och att omgivande sasanider och bysantiner var försvagade av krig sinsemellan (kap. 1 & 2).

Det som försvårar läsningen och begripligheten är när Egger dyker ned i detaljerna (namn, namn och åter namn). Han redogör ganska kortfattat för centrala skeenden i den muslimska historien och när han sedan tjugo sidor senare refererar till personer och händelser måste åtminstone jag ofta backa. Då är det bra att istället ägna en stund åt att läsa övergripande sammanfattningar som Tord Olssons Koranen – den ädla sanningen. Eggers version av Islams historia blir emellanåt väl mycket till olika individers historia. Men det kan förstås vara resultatet av att källorna är knapphändiga
samt att individerna utgör kärnan i den samtida muslimska historieskrivningen.

Fortsätt läsa Islams politiska, ekonomiska och kulturella utveckling

Slutsatser och reflektioner av studieresa till al-Andalus

Hur ska vi använda oss utav våra nya kunskaper om al-Andalus? Förmodligen kommer svaret (svaren) på den frågan att förändras något över tid. Vad som emellertid står klart är att vi alla fått nya kunskaper – inte bara om Spaniens och Portugals muslimska historia utan också om vår samtid och ”debatten” om islam i stort. Al-Andalus historia har en symbolisk och ideologisk betydelse i denna debatt.

ord och begrepp al-Andalus

al-Andalus – Det arabiska namnet på de muslimska områdena på den iberiska halvön (länk).

Alcazaba – slott/befästning (länk)

Dhimmi – Kristna och judar som levde under muslimskt beskydd. Jurudiskt sett innebar det att de behövde betala skatt i utbyte mot att de slapp militära skyldigheter. Ofta en betydande del av skatteintäkterna (länk).

Ghazi (sing.) – Muslimsk krigare som utförde jihad i gränsområdena till icke-muslimska områden (länk).

Kalifat – Kallas de muslimska områden som styrdes av en kalif (Guds ställföreträdare). Al-Andalus var åren 929-1031ett självständigt kalifat. Centrum i kalifatet var staden Cordoba (länk).

Morer (pl.) – Benämning på de muslimer som levde på den iberiska halvön (länk).

Moriscos (pl.) – Kallades de muslimer som konverterade till kristendomen efter reconquistan. 1609 tvingades emellertid alla moriscos att lämna Spanien (länk).

Mozarabs (pl.) – Kristna som levde under muslimsk överhöghet på den iberiska halvön (länk).

Mudéjar (pl.) – Iberiska muslimer som levde under kristen överhöghet (länk)

Muwallad – ung. inhemsk/iberisk muslim (länk)

Sefarder (pl.) – Judar från iberiska halvön, som efter 1492 tvingades lämna den iberiska halvön (länk).

Ovanstående lista består av ord som ofta förekommer i texter om al-Andalus. En mer utförlig ord- och begreppslista finns
här …